Zakon o smanjenju rizika

Zakon o standardizaciji

Zakon o zaštiti od požara

Zakoni o bezbednosti i zdravlju na radu

  1. Ana Milosavljević, dipl. ing. el. - Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; Broj uverenja: 152-02-00735/2013-01
  2. Strahinja Ilić, ing. znr. - Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; Broj uverenja: 152-02-00673/2013-01

Po proceni Međunarodne organizacije rada (MOR) 2,2 miliona ljudi godišnje umre od posledica loših uslova na radnom mestu, odnosno po jedna osoba na svakih 15 sekundi. Za saniranje posledica stradanja na radnom mestu troši se 2-4% državnih bruto proizvoda u Evropi, odnosno oko 25 milijardi evra. U Srbiji se na svaku povredu sa smrtnim ishodom registruje 70 teških i oko 700 povreda sa pojedinim karakteristikama invaliditeta i 7.000 lakših povreda.

Ovi podaci dovoljan su razlog za uvođenje sistema upravljanja rizicima koji pored brige o životu i zdravlju zaposlenih, ima i ekonomski značaj. Naime, uvođenjem standarda koji su na nivou Evropske unije propisani Evropskom socijalnom poveljom, a u Srbiji propisani Rezolucijom Skupštine Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji, organizacija će, upravljanjem rizika, postići podizanje postojećih procesa na viši nivo, smanjiće dupliranje napora i uštedeće i vreme i novac. Dakle, bolje upravljanje rizicima dovodi do smanjenja troškova, povećanja efektivnosti i efikasnosti, većeg stepena zadovoljenja korisnika, što predstavlja osnov za ostvarenje većeg profita.

Bezbednost i zdravlje na radu

procena rizika