Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je prvi korak na putu izgradnje sistema bezbednosti i ona predstavlja „anamnezu“ stanja u jednom poslovnom sistemu na osnovu koje se gradi strategija zaštite preduzeća i mobilišu neophodni bezbednosni resursi.

Akt procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja po standardu SRPS A.L2.003 (Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika) obrađuje više grupa rizika u organizaciji i to:

 • Procenu rizika opštih poslovnih aktivnosti;
 • Procenu rizika po bezbednost i zdravlje na radu;
 • Procenu pravnih rizika;
 • Procenu rizika od protivpravnog delovanja;
 • Procenu rizika od požara;
 • Procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • Procenu rizika od eksplozija;
 • Procenu rizika od neusaglašenosti sa standardima;
 • Procenu rizika po životnu sredinu;
 • Procenu rizika u upravljanju ljudskim resursima;
 • Procenu rizika u oblasti informaciono – komunikaciono – telekomunikacionih (IKT) sistema.

Bezbednost i zdravlje na radu

procena rizika

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja