Obavezu izrade Plana ima privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u količinama propisanim pravilnikom kojim se uređuju vrsta i količina opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa.

Plan zaštite od udesa izrađuje se u skladu s važećom zakonskom regulativom i propisima:

• Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 87/2018),
• Zakonom o zaštiti životne sredine (“ Sl. Glasnik RS „, br 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009, 43/2011 – odluka US i 14/2016)
• Pravilnikom o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa: 34/2019-172,
• Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa: 41/2019-42 i
• Pravilnikom o sadržaju informacija o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa (Sl. Glasnik RS br. 18/2012).

Planom zaštite od udesa se definiše organizacija rada i razrađuju zadaci privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u sprovođenju mera za sprečavanje udesa i ograničavanje posledica udesa na život i zdravlje ljudi, ekonomiju, društvenu stabilnost i životnu sredinu, u skladu sa zakonom.

Plan izrađuju privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju Ovlašćenje za izradu Plana zaštite od udesa.

Privredno društvo Tesla Sistemi d.o.o. je , od strane MUP-a Republike Srbije – Sektora za vanredne situacije, na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) i člana 4. stav 3. Pravilnika o organizaciono – tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, broj 9/19), Ovlašćeno za izradu Plana zaštite od udesa – Rešenje broj 09 br. 217-837/19 od 14.05.2019. godine.