Elementarne nepogode i druge prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe mogu imati negativne posledice po funkcionisanje privrednih i društvenih sistema, kao i društva u celini. Skup ove vrste rizika ne sme biti potcenjen ili zaboravljen.

Obavezu izrade procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća imaju svi subjekti zaštite i spasavanja:

• privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i druge organizacije,
• organi jedinica lokalne samouprave,
• organi autonomne pokrajine,
• organi državne uprave.

Procenu ugroženosti izrađuje lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

Procena je dokument kojim se identifikuju opasnosti, izvori i oblici ugrožavanja, mogući efekti i posledice, procena ugroženosti-rizika, sagledavanje snaga, sredstava i preventivnih mera za odgovor na opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja, zaštite materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine.

Zakoni i pravilnici
Zadužena lica
  1. Ana Milosavljević, dipl. ing. el. - Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; Broj uverenja: 152-02-00735/2013-01
  2. Strahinja Ilić, ing. znr. - Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; Broj uverenja: 152-02-00673/2013-01

Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća