Redni brojNaziv servisne aktivnosti - periodične kontrole
1.0.Servisiranje rezervnih izvora električnog napajanja (D.E.A)
Pravni osnovUputstvo za rukovanje i održavanje isporučioca opremeRokJednom godišnje
2.0.Periodični pregled i kontrola gromobranske instalacije
Pravni osnovČl. 15 i 16. Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskih pražnjenja (Sl. list SRJ br. 11/96)

SRPS N.B4.802 (tačka 7 definisani rokovi)

SRPS IEC 1024-1

RokZa prvi stepen zaštite na 2 godine,
drugi stepen zaštite na 4 godine,
treći i četvrti stepen zaštite na 6
godina.
3.0.Periodične kontrole el. instalacija protivpanik rasvete
Pravni osnovČl. 109 i 120 Pravilnika o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list SRJ br. 28/95)RokJednom godišnje, od strane
ovlašćenog servisera i internu
kontrolu iste uz vođenje
odgovarajuće evidencije, svaka
dva meseca.
4.0.Kontrole i funkcionalne probe rada stabilnih instalacija za dojavu požara
Pravni osnovČl. 71, 72 i 75 Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (Sl. list SRJ br. 87/93)RokU skladu sa Pravilnikom o tehničkim
normativima za stabilne instalacije
za dojavu požara, vrše se periodični
pregledi: dvomesečni, godišnji i
petogodišnji uz vođenje odgovarajuće
evidencije o izvršenim pregledima.
Navedeni pregledi se izvode od
strane stručnog i ovlašćenog
servisera.
4.1.Otklanjanje kvarova i nedostataka na stabilnoj instalaciji za dojavu požara
Pravni osnovČl. 74 Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (Sl. list SRJ br. 87/93)RokOdmah po nastanku kvara.
4.2.Dozimetrijska kontrola svih automatskih jonizujućih detektora požara
Pravni osnovPravilnik o jonizujućim izvorima zračenja (Sl. list SFRJ br. 41/89)RokPo ugradnji jonizujućih detektora
požara u sistem.
4.3.Pored dojavne centrale potrebno je postaviti
Pravni osnovČl. 18 Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (Sl. list SRJ br. 87/93)

Obavezno postaviti: Uputstvo za rukovanje i održavanje sistema, izraditi Plan alarmiranja sa svim razrađenim
detaljima alarmiranja u vreme i van radnog vremena (čl. 6 i 7 Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne
instalacije za dojavu požara, Sl. list SRJ 87/93); Izvršiti obuku dežurnih radnika za rukovanje sistemom; Postaviti
shematski prikaz rasporeda zona javljača požara.

RokOdmah po ugradnji sistema i puštanja
u rad.
5.0.Redovna kontrola aparata za gašenje požara
Pravni osnovČl. 43 i 44 Zakona o zaštiti od požaraRokSvakih 6 meseci.
5.1.Ispitivanje čeličnih boca vatrogasnih aparata na hvp - CO2 halon, inergen
Pravni osnovČl. 2 i 26 Pravilnika o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimovane, tečne i pod
pritiskom rastvorene gasove (Sl. list SFRJ br. 25/80, 21/94 i 56/95. Sl. list SRJ br. 1/2003. Sl. glasnik RS br. 21/2010)SRPS Z.C2.022 tačka 3.5.4.
RokSvakih 5 godina.
5.2.HVP. Ispitivanje posuda "S" aparata pod stalnim pritiskom - pogonski fluid azot
Pravni osnovČl. 26 Pravilnika o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimovane, tečne i pod
pritiskom rastvorene gasove (Sl. list SFRJ br. 25/80, 21/94 i 56/95. Sl. list SRJ br. 1/2003. Sl. glasnik RS br. 21/2010)SRPS Z.C2.022 tačka 3.5.4.
RokNa 10 godina.
6.0.Merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u instalaciji hidrantske mreže
Pravni osnovČl. 43 i 44 Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara
(Sl. list SFRJ br. 30/91)
RokSvakih 6 meseci.
6.1.Ispitivanje napropusnosti vatrogasnih creva na HVP (hladan vodeni pritisak)
Pravni osnovČl. 40 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl. list SFRJ br. 30/91)RokJednom godišnje.
6.2.Postavljanje odgovarajuće hidrantske opreme i opremanje svih hidrantskih ormana
Pravni osnovČl. 28 st. 1 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl. list SFRJ br. 30/91)RokOdmah po konstataciji nedostataka.
7.0.Kontrola i servisiranje stabilnih instalacija za gašenje požara
Pravni osnovČl. 43 i 44 Zakona o zaštiti od požara

Čl. 59 Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen dioksidom (Sl. list SFRJ br. 44/83 i 31/89)

Uputstvo za održavanje stabilnih automatskih instalacija za gašenje požara

RokSvakih 6 meseci od strane
ovlašćenog servisera, periodična
interna kontrola u skladu sa
uputstvom proizvođača uz vođenje
odgovarajuće evidencije o izvršenoj
kontroli.
8.0.Kontrola pp. klapni, oo. zavesa, pp. vrata
Pravni osnovČl. 25 Pravilnika o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih na požar (Sl. list SFRJ br. 35/80).RokJednom godišnje, od strane
ovlašćenog servisera i internu
kontrolu iste uz vođenje
odgovarajuće evidencije, svaka dva
meseca.
9.0.Čišćenje sistema ventilacije za odvođenje masnih para
Pravni osnovČl. 50 Pravilnika o tehničkim normativima za sisteme ventilacije ili klimatizacije (Sl. list SFRJ br. 38/89).RokSvaka 3 meseca i češće (ukoliko se
intenzivno talože pare masnoća i
zapaljive prašine u sistemu ventilacije).
10.Čišćenje pp. klapni u sistemima ventilacije
Pravni osnovČl. 66 Pravilnika o tehničkim normativima za sisteme ventilacije ili klimatizacije (Sl. list SFRJ br. 38/89).RokJedanput u 6 meseci.
11.Revizija trafo stanice
Pravni osnovČl. 3, 9, 10 i 21 Pravilnika o tehničkim normativima za pogon i održavanje el. energetskih postrojenja i vodova (Sl. list SRJ br. 41/93)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara el. energetskih postrojenja i uređaja (Sl. list SFRJ br. 74/90)

TP-15 EDB (godišnji pregledi)

RokSvake godine, svake 4 godine kontrola
zaštitnih uređaja i trafo ulja.
12.Remont i popravka opreme i uređaja u "ex" zaštiti i interne kontrole
Pravni osnovSRPS IEC 79/17 (Sl. list SRJ br. 43/95) tač. 2.3.4.

Čl. 8 Zakona o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima (Sl. glasnik RS br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr.
zakon i 54/2015 - dr. zakon)

RokJednom godišnje od strane ovlašćene
firme i interni periodični pregledi
u skladu sa Pravilnikom o pregledu
opreme i uređaja u protiveksplozivnoj
zaštiti uz vođenje odgovarajuće
evidencije od strane stručno
osposobljenog lica.
13.Ustrojiti kartoteku opreme i uređaja u protiveksplozijskoj izvedbi
Pravni osnovSRPS IEC 79-17 (Sl. list SRJ br. 43/95) tač. 2.3.4.

Čl. 8 Zakona o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima (Sl. glasnik RS br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr.
zakon i 54/2015 - dr. zakon)

RokStalan zadatak.
14.Obeležavanje puteva evakuacije znacima za usmeravanje ljudi u objektu
Pravni osnovČl. 41 Zakona o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 87/2018)RokStalan zadatak.
15.Obeležavanje požarnih puteva za prolaz vatrogasnih vozila u slučaju požara
Pravni osnovČl. 40 i 41 Zakona o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 87/2018)RokStalan zadatak.
16.Postavljanje jednopolnih šema el.razvoda u el.razvodnim ormanima
Pravni osnovČl. 13 Pravilnika o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list SRJ br. 28/95)RokStalan zadatak.
17.Postavljanje zaštitne opreme u trafostanici
Pravni osnovČl. 77, 78, 80 Pravilnika o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva el. struje u objektima namenjenim za radni
prostor i na radilištima
(Sl. glasnik SRS br. 21/89)
RokStalna obaveza.