Redni broj Obaveze
1.0. Obaveza organizacije zaštite od požara
Pravni osnov U skladu sa članom 24 Zakona o zaštiti od požara pravna lica imaju sledeće obaveze vezane za organizaciju ZOP-a:

 • Vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta i privrednoj društvo odnosno drugo pravno lice razvrstano u prvu kategoriju ugroženosti odpožara (u daljem tekstu: subjekti u prvoj kategoriji) obavezno je da obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca.
 • Vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta i privredno društvo odnosno drugo pravno lice razvrstano u drugu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekti u drugoj kategoriji) obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.
 • Vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta i privredno društvo odnosno drugo pravno lice razvrstano u treću kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tesktu: subjekti u trećoj kategoriji) obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara s potrenim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.
 • Ministar nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar) propisuje potrebnu tehničku opremljenost vatrogasne jedinice i broj vatrogasaca iz stava 1. ovog člana, kao i potreban broj lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite iz stava 2. ovog člana.
2.0. Izrada programa obuke radnika iz oblasti ZOP-a
Pravni osnov Pravilnik o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara (Sl. glasnik SRS
br. 40/90)Čl. 53 Zakona o zaštiti od požara. Na Program obuke je u skladu sa važećim članom zakona potrebno pribaviti mišljenje Ministarstva.
Rok
2.1. Obuka radnika iz oblasti ZOP-a
Pravni osnov Čl. 53 Zakona o zaštiti od požara. Rok Najkasnije u roku od 30
dana od dana stupanja
na rad.
2.2. Provere znanja iz oblasti ZOP-a
Pravni osnov Čl. 53 Zakona o zaštiti od požara. Rok Jednom u tri godine.
3.0. Izrada Pravila
Pravni osnov Čl. 28 Zakona o zaštiti od požara - Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik
poslovnih, industrijskih i objekata javne namene i slobodnostojećih garaža, a koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite
od požara prema članu 27. ovog zakona, kao i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara, i stambene zgrade
donose Pravila zaštite od požara.
Rok
4.0. Izrada plana zaštite od požara
Pravni osnov Čl. 27 Zakona o zaštiti od požara - Za preduzeća koja su svrstana u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara na
osnovu Uredbe o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara (Sl. glasnik RS br. 87/2018).
Na Plan ZOP-a potrebno je u skladu sa važećim članom pribaviti saglasnost Ministarstva.U skladu sa čl. 7 Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave
i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju (Sl. glasnik RS br. 73/2010) izrađuje pravno lice koje poseduje ovlašćenje za
izradu glavnog projekta zaštite od požara i ovlašćenja za projektovanje sistema zaštite od požara, odnosno tim stručnjaka sa
odgovarajućim licencama.
Rok
5.0. Izrada glavnog projekta zaštite od požara i saglasnost na projektnu dokumentaciju
Pravni osnov U skladu sa čl. 31 Zakona o zaštiti od požara, kao sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju objekta.

U skladu sa čl. 32 Zakona o zaštiti od požara, Glavni projekat izrađuje pravno lice koje ima ovlašćenje Ministarstva i ima
zaposlena lica sa licencom za izradu projekata zaštite od požara.

U skladu sa čl. 33 i 34 Zakona o zaštiti od požara, Ministarstvo daje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u delu koji se
odnosi na zaštitu od požara, za izgradnju, adaptaciju i rekontrukciju objekata.

Rok Pre otpočinjanja radova na
izgradnji -
rekontrukciji objekata.
5.1. Podobnost objekta za upotrebu
Pravni osnov U skladu sa čl. 36 Zakona o zaštiti od požara, organ nadležan za izdavanje dozvola za upotrebu dužan je da pribavi saglasnost
Ministarstva za objekte odnosno deo objekta iz čl. 33 i 34 u pogledu sprovedenosti zaštite od požara.
Rok Nakon završetka radova na
izgradnji -
rekontrukciji objekta pre
početka korišćenja.
6.0. Izrada elaborata i zona opasnosti za tehnološke procese za zapaljive tečnosti i gasove
Pravni osnov Čl. 8 i 32 Zakona o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima (Sl. glasnik RS br. 48/94, 101/2005 - dr. zakon
i 54/2015 - dr. zakon)Odredbe SRPS N.S8.007 i SRPS N.S8.900
Rok
7.0. Izrada Pravilnika za uređaje i instalacije u eksplozivno ugroženim sredinama
Pravni osnov Odredbe SRPS IEC 79-17 i 79-19, AK 401 i 402, SRPS N.S8.090. Rok
8.0. Projektovanje i izvođenje posebnih sistema
Pravni osnov U skladu sa čl. 38 Zakona o zaštiti od požara, projektovanje i izvoženje sistema i mera zaštite od požara obavlja pravno lice
(ima zaposlena lica sa licencom za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara) sa licencom
Ministarstva. Stručni ispit za dobijanje licence polaže se pred komisijom Ministarstva. Uslovi za dobijanje licence
propisuje Ministar.Čl. 39 Zakona o zaštiti od požara, propisani su poslovi iz čl. 38:

 1. izrade projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema;
 2. izrada projekata sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema;
 3. izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema;
 4. izrada analiza o zonama opasnosti i odreživanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka zapaljivih gasova,
  para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina;
 5. projektovanje i izvođenje el. instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama;
 6. projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote.
Rok
9.0. Obaveza ugradnje uređaja za otkrivanje i gašenje požara
Pravni osnov U skladu sa čl. 42 Zakona o zaštiti od požara pri projektovanju i izgradnji visokih stambenih objekata i objekata javne namene
(hoteli, robne kuće, bioskopi, pozorišta, biblioteke, dečije ustanove, škole, fakulteti, zdravstvene ustanove, sportske dvorane,
koncertne dvorane, stadioni i sl.) kao i u objektima u kojima se čuvaju umetnička dela, obavezna je ugradnja uređaja za
detekciju požara.U objektima u kojima se odvijaju tehnološki procesi u kojima se proizvode, prerađuju, koriste i skladište zapaljive,
eksplozivne i druge opasne materije, u visokim objektima (osim stambenih zgrada), u zgradama arhiva i dokumentacije
od posebne vrednosti, u objektima u kojima se obavlja trgovina površine preko 3500 m2, u objektima koji služe za izložbe
površine preko 1000 m2, muzejima, bioskopima, pozorištima, aerodromskim zgradama površine preko 1000 m2, pored
uređaja iz stava 1 ovog člana, obavezna je i ugradnja stabilnih sistema za gašenja požara.
Rok Pre početka korišćenja
objekta.

Bezbednost i zdravlje na radu

procena rizika